Wie zijn wij?

De collectiviteit Sahaja Yoga in België

De collectiviteit bestaat uit al wie Sahaja Yoga uitoefent in België, momenteel ongeveer driehonderd personen. Door meditatie, introspectie en technieken – aangeleerd door Shri Mataji – om in balans te komen, doorlopen we een spiritueel parcours dat ons voedt en ons dichter brengt bij ons diepste zelf.

Onze waarden
Energiecentrum Waarde die  we onderschrijven Attitudes die we wensen te ontwikkelen
SAHASRARA Harmonie We verlangen naar harmonie met onszelf en met het geheel
AGNYA Vergeving We vergeven anderen en onszelf
VISHUDDHI Collectief zijn, Respect voor anderen We communiceren met respect voor anderen – We zijn solidair
HART Zelfvertrouwen en vertrouwen in het leven We zijn verantwoordelijk, vol liefde en vertrouwen
NABHI Zijn eigen meester zijn en innerlijke vrede We zijn onze eigen meester – We zijn tevreden en we zijn vrede
SWADHISTAN Creativiteit We zijn creatief
MULADHARA Wijsheid en spontaniteit We zijn eerlijk – We zijn authentiek
Onze principes en engagement
Gezonde spiritualiteit.

We streven naar een gezonde spiritualiteit, die we definiëren met de volgende principes:

  • Spiritualiteit door ervaring: meer dan de theorie is de innerlijke ervaring onze gids.
  • Je eigen meester zijn: elke persoon is verantwoordelijk voor zichzelf en zijn levensweg, op elk moment vrij om deel te nemen of om de collectiviteit te verlaten. We respecteren ieders persoonlijke beslissing. –
  • Vrije financiële bijdrage: activiteiten van de vzw zoals seminaries worden gebaseerd op de kostprijs. Leden van de collectiviteit worden uitgenodigd om op vrijwillige basis en zonder enige verplichting een maandelijkse bijdrage te storten aan de vzw naargelang van hun mogelijkheden.
Wie is Shri Mataji voor ons?

Hoe meer we mediteren en de positieve effecten daarvan ondervinden, hoe meer ons respect voor en onze dankbaarheid aan Shri Mataji zich ontwikkelen. De meesten onder ons hebben haar geleidelijk aan erkend als spirituele meester en als goddelijke incarnatie. Die erkenning is uiteraard vrij en persoonlijk voor ieder lid.

Onze structuur
De council.

De collectiviteit verkiest om de 4 jaar de council, op dit ogenblik bestaande uit 6 leden. De verkiezing gebeurt volgens de methode van een ‘verkiezing zonder kandidaten’: de leden van de collectiviteit worden uitgenodigd om in kleine groepjes een lijst van twee of drie namen op te maken van personen die volgens hen de kwaliteiten hebben om deel uit te maken van de council. Die lijsten worden gecentraliseerd. Vervolgens vragen we aan elke persoon op de lijst of ze deel willen uitmaken van de council. Daarna komen alle leden van de collectiviteit die dat wensen samen en zeggen één voor één welke persoon ze verkiezen en waarom. De 5 à 7 personen die de meeste stemmen hebben worden voorgesteld als council. De verkozenen kunnen accepteren of weigeren.

Vereniging zonder winstoogmerk ‘Sahaja Yoga België’

De vereniging zonder winstoogmerk ‘Sahaja Yoga België’ omvat de leden van de Belgische collectiviteit. Zijn raad van bestuur bestaat uit de leden van de council. De boekhouding van de vereniging wordt elk jaar gereviseerd en goedgekeurd door een onafhankelijk boekhoudkantoor. Zoals door de wet voorgeschreven is de boekhouding ter beschikking op de griffie van de handelsrechtbank of op eenvoudige aanvraag op de zetel van de vereniging (Pevenage, 6 in 9660 Everbeek).

Internationale instellingen van Sahaja Yoga

De World Foundation vertegenwoordigt Sahaja Yoga op internationaal niveau. Deze instelling verzorgt internationale projecten (scholen, seminaries in verband met meditatie, internationale bijeenkomsten, enz.).

Het Centraal Comité is onafhankelijk van de World Foundation en bestaat uit tien personen. Haar belangrijkste missie is de boodschap van Shri Mataji bewaren en de collectiviteiten van de verschillende landen ondersteunen. Het Centraal Comité geeft advies over vragen die leven in de collectiviteit en bemiddelt bij conflicten.

Er is geen hiërarchische link tussen nationale councils en de internationale instellingen.

Lid worden

Nadat iemand deelgenomen heeft aan de cursus Sahaja Yoga, zal aan degene die daartoe het verlangen heeft, worden voorgesteld om deel te nemen aan de activiteiten van de collectiviteit. Na een tijd kan de deelnemer vragen om lid te worden van de collectiviteit. In dat geval wordt hij toegevoegd aan de e-mail distributielijst en wordt zo op de hoogte gebracht van alle activiteiten. Hij bepaalt dan zelf aan welke activiteiten hij wil deelnemen.

Rechten en plichten van de leden.

De leden nemen deel aan de activiteiten naar wens. Ze worden uitgenodigd om projecten van de collectiviteit financieel te steunen volgens hun mogelijkheden (dit is geen verplichting). De bedragen variëren op dit ogenblik tussen de 5 en 50 euro per maand. In zeldzame gevallen kan de council iemand uitsluiten, meestal tijdelijk, als zijn gedrag in tegenspraak is met de waarden van Sahaja Yoga (zie hoger).

Onderwijs van de kinderen

De kinderen van ouders die aan Sahaja Yoga doen, zullen vaak vanzelf ook deelnemen, tenminste tot de leeftijd dat ze zelf een keuze kunnen maken. De ouders kiezen vrij de school en het soort van onderwijs voor hun kinderen. De scholen van Sahaja Yoga hebben wereldwijd maar een beperkt aantal plaatsen (een lagere en middelbare school in India, een middelbare school in Canada, een lagere school in Italië en een kleuterschool (vanaf 4 jaar) in Tsjechië en één in de Verenigde Staten) en zijn in geen geval verplicht.

De Sahaja Yoga scholen bieden onderwijs van hoge kwaliteit aan waarbij een belangrijk deel van het curriculum dient om de creativiteit van het kind te stimuleren: zangles, dansles, toneel en plastische kunsten. Sport heeft ook een belangrijke plaats in het programma. Dit onderwijs is georganiseerd in de vorm van een internaat waar de kinderen omringd worden door een liefdevol team. Elk kind wordt ook toevertrouwd aan een referentiepersoon. Zo ontstaat een affectieve band voor het kind, bovenop de natuurlijke band met hun ouders. De ouders en de kinderen blijven uiteraard tenminste wekelijks in contact. In de kleuterschool zijn de schoolperiodes twee maanden, gevolgd door twee maanden thuis. Voor de lagere school in Italië stemmen de periodes overeen met het schoolritme in België. In India en Canada is het schooljaar negen maanden.

In onze ogen is de fysieke afzondering van de kinderen in sahaj scholen minder belangrijk dan de ervaring die het kind opdoet van geliefd en gerespecteerd te zijn, niet alleen door de ouders, maar ook door het onderwijzend personeel en de gehele omkadering. Op die manier is het kind in staat om open te bloeien en te groeien. De meeste kinderen die deze ervaring hebben beleefd hebben vaak het verlangen om ernaar terug te keren.

Shri Mataji Nirmala Devi heeft altijd aangedrongen dat kinderen van een hoog educatief niveau kunnen genieten. Haar wens is natuurlijk om hun van de mogelijkheid te verzekeren om zich succesvol in de maatschappij te integreren, door een bloeiend professioneel leven, ondersteund door de waarden van een perfect doorleefde spiritualiteit.

In het schooljaar 2017-2018 was er één Belgisch kind in de school in Canada en drie Belgische kinderen in de basisschool in Italië.

Het huwelijk in Sahaja Yoga

De collectiviteit heeft als doel de innerlijke spirituele evolutie van elk van de leden. Om die reden wordt de leden gevraagd om geen partner te zoeken binnen de collectiviteit. In plaats daarvan bestaat de mogelijkheid om voorgesteld te worden aan een persoon die ook dat verlangen heeft geuit. Elke persoon, die zo is voorgesteld, is vrij om te beslissen de voorgestelde partner te accepteren en zich spiritueel te verenigen volgens de Sahaja Yoga ceremonie. Het burgerlijk huwelijk vindt later plaats. Deze spirituele unies betreffen een minderheid van mensen in de collectiviteit.

In 2017 hebben 6 personen gevraagd om aan iemand voorgesteld te worden en bij vier van hen is dat ook effectief gebeurd. Drie van hen hebben de voorgestelde partner aanvaard en hebben besloten te huwen in Sahaja Yoga.